ODDĚLENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ GEOGRAFIE

  Brněnská pobočka Ústavu geoniky Akademie věd České republiky (AV ČR) byla založena v roce 1993 v rámci transformace tehdejší Československé akademie věd z části pracovníků tehdy zrušeného Geografického ústavu ČSAV. Byla definována jako územně odloučené Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR. V současné době se jedná o jediné geografické pracoviště v rámci AV ČR.

  Výzkumné aktivity oddělení jsou definovány v intencích environmentální geografie, kterou je možné z hlediska konceptuálního a metodologického považovat za průnik humánní a fyzické geografie. Environmentální geografie zkoumá prostorové aspekty vzájemných vztahů mezi lidmi nebo společnostmi a jejich životním prostředím. V rámci výzkumu se zaměřujeme na všechny složky životního prostředí (nejen fyzické, ale i sociální, ekonomické a kulturní aspekty a funkce), na jejich vzájemnou závislost, interakce mezi sebou a následné reakce v podobě environmentálních problémů. Snažíme se zejména o postižení a pochopení časoprostorové dynamiky probíhajících procesů, antropogenních změn a také úlohy ochrany životního prostředí a krajiny ve vztahu k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji a kvalitě života obyvatel.

  HLAVNÍ VÝZKUMNÉ SMĚRY A VÝZKUMNÉ SKUPINY

  Výzkumná činnost oddělení se aktuálně soustřeďuje na čtyři širší oblasti výzkumu, které zahrnují dílčí témata spojená s konkrétními mezinárodními a národními grantovými projekty, s mezinárodními bilaterálními a mnohostrannými dohodami o vědecké spolupráci, i se specifickými expertními studiemi pro praxi. Dílčí výzkumné směry reflektují současné globální environmentální výzvy a také regionální a sociálně relevantní otázky.

  Transformace a recyklace urbánního prostoru Rozvoj obnovitelných zdrojů energie
   a konflikty v krajině
  Výzkum je zaměřen na studium probíhajících změn, sociálně-prostorových aspektů a pozitivních a negativních dopadů transformace urbánního prostoru v regionech různého typu, zahrnující fenomény re-urbanizace, recyklace urbánního prostoru a regenerace brownfields, nové vzorce časoprostorového chování a mobility, problémy dostupnosti a utváření bezbariérového prostoru, geodiverzitu v rámci měst a potenciál jejího využití v cestovním ruchu, atd. . Výzkum je zaměřen na studium sociálně-prostorových aspektů a environmentálních, ekonomických a sociokulturních dopadů energetického přechodu k nízkouhlíkové společnosti. Zkoumáme časoprostorovou difúzi a sociální akceptaci projektů rozvoje obnovitelných zdrojů energie (větrné a solární elektrárny, bioplynové stanice, geotermální energie) a sociální konflikty o využití krajiny související s implementací nových technologií i tradičních forem energetického průmyslu (těžba uhlí, jaderná energetika, ukládání jaderného odpadu).
  Výzkumná skupina regenerace brownfields:
  http://www.brownfields.eu/
  Výzkumná skupina geografie energií:
  http://www.energygeographies.eu/
  Restrukturalizace zemědělství
  a produkce jídla
  Diverzita přírodní a kulturní krajiny:
  vývoj, rizika, souvislosti
  Výzkum je zaměřen na geografii zemědělství a jídla reflektující současné změny, kterými prochází potravinový a zemědělský sektor. Zkoumáme prostorové a společenské změny v produkci potravin v městském prostředí, příměstském prostoru i na venkově. Mapujeme nově se vynořující formy zemědělství (městské zemědělství, samozásobitelství potravinami) v různých geografických a sociokulturních podmínkách, přičemž se snažíme rozvíjet spolupráci s různými aktéry (zemědělci, zahrádkáři, NGOs, MAS). Výzkum v této oblasti věnuje pozornost rozmanitosti živých organismů v prostoru, stejně jako procesům a objektům neživé přírody. Zaměřujeme se na mapování stavu, změn a vývoje přírodní a kulturní krajiny, zahrnující biomonitoring, mapování a hodnocení přírodních rizik a geohazardů, včetně jejich dopadů a managementu, 3D dokumentaci přírodních a kulturních objektů. Dále se zabýváme možnostmi začleňování veřejnosti do rozhodovacích procesů a geografickými aspekty občanské vědy.

  POPULARIZACE VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

  Pracovníci a pracovnice Oddělení environmentální geografie kladou důraz také na popularizaci aktuálních environmentálně geografických témat a prezentaci výsledků výzkumu směrem k širší veřejnosti. Účastní se různých veřejných diskusí, pořádají Dny otevřených dveří a Den geografie, semináře pro zájmovou veřejnost a pro školy, publikují v různých popularizačních časopisech a populárně-naučných webech. Podílí se také na rozvoji nástrojů pro participativní plánování (např. v územním a strategickém plánování měst a regionů) a zapojení veřejnosti do výzkumu prostřednictvím tzv. občanské vědy (www.citizenscience.cz)

  PŘEHLED PROJEKTŮ