O nás

  Brněnská pobočka Ústavu geoniky AV ČR byla ustavena v roce 1993 v rámci transformace tehdejší Československé akademie věd z části pracovníků zrušeného Geografického ústavu ČSAV. Byla definována jako územně odloučené Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR.

  Výzkumné activity vychází ze hlavního výzkumného záměru pracoviště, který je definován jako “Životní prostředí a krajina v urbánních a rurálních regionech pod vlivem evropských integračních procesů”. Výzkumný záměr oddělení je definován v intencích “environmentální geografie”, kterou je možné - z hlediska konceptuálního a metodologického - považovat za průnik fyzické a humánní geografie. Základním objektem výzkumu je životní prostředí a krajina, vůči nimž je ovšem uplatňován komplexní přístup zahrnující studium všech složek (nejen fyzického, ale i socioekonomického a kulturního prostředí) a zejména snaha o postižení jejich dynamiky, probíhajících procesů, antropogenních změn a také úlohy ochrany životního prostředí a krajiny ve vztahu k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji a kvalitě života obyvatel. Téma výzkumného záměru je rozděleno do tří okruhů, které jsou naplňovány dílčími výzkumnými aktivitami v grantových projektech, mezinárodních projektech i v expertních studiích.

 • Životní prostředí v urbánních regionech různého typu
  Výzkum je zaměřen na získání souhrnu poznatků o životním prostředí v urbánních regionech různého typu (environmentální dopady ekonomické restrukturalizace Ostravska; geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení; sociální a prostorové následky demografických změn ve velkých městech středovýchodní Evropy, problematika brownfields a jejich revitalizace, atd.).
 • Životní prostředí v rurálních, zvláště marginálních regionech
  Cílem výzkumu je prohloubení znalostí životního prostředí v rurálních, zvláště marginálních regionech (setrvalý vývoj rurálních regionů a tvorba rurální krajiny; euroregiony a stav životního prostředí a spolupráce, problematika transformace zemědělství a jejich dopadů na kvalitu života, atd.).

 • Environmentální rizika a souvislosti
  Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na studium environmentálních rizik v krajině a jejich ekologické a geoekologické následky (geografie přírodních extrémů – povodně, svahové pohyby) a na environmentální a sociální dopady výstavby a provozu velkých technických děl, rozvoje nových forem energetického průmyslu, atd.

 • Volba dílčích výzkumných témat a projektů je přirozeně vázána nejen na koncepci výzkumného záměru, ale zohledňuje i projekty řešené na ostatních geografických pracovištích. V tomto smyslu se oddělení svým zaměřením daří nejen reflektovat aktuální globální či regionální společenská témata (přírodní rizika, rozvoj energetického průmyslu a konflikty v krajině, problematika brownfields a jejich revitalizace, kvalita života v urbánním a rurálním prostředí, atd.), ale zároveň zaplňovat mezery ve výzkumu – tedy komplexně řešit ty problémy, kterými se ostatní geografická pracoviště nezabývají či se jich dotýkají pouze okrajově.