RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D., narozen 8. července 1975 v Písku


Researcher ID: H-4819-2011
ORCID code: 0000-0003-3999-4447
  Specializace:
 • geografie energií, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a konflikty land use;
 • proměny urbánního prostoru, regenerace brownfields;
 • behaviorální geografie, prostorové modely chování

vzdělání

  photo of Frantal

  1999: Bc. – Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií (studijní program Sociologie – Sociální politika a sociální práce)

  2007: Mgr. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta (studijní program Sociologie, obor Andragogika se specializací na vzdělávání dospělých)

  2009: RNDr. – Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (studijní program Geografie a kartografie, obor Regionální geografie a regionální rozvoj)

  2014: PhD. – Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (studijní program Geografie a kartografie, obor Regionální geografie a regionální rozvoj)

zaměstnání

  od 09/2002 - dosud: Ústav geoniky AV ČR, Oddělení environmentální geografie, Brno (odborný pracovník, vědecký pracovník /od 2014/, vedoucí vědecký pracovník /od 2017/)

  od 01/2009 - dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (výzkumný pracovník /2009-2012/, lektor /2012-2014/, vědecký pracovník /od 2015/)

  2010 - 2016: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (externí lektor)

vědeckovýzkumné projekty

  2018–2021: Adaptation to sustainable energy transition in Europe: Environmental, socio-economic and cultural aspects (ADAPTAS) (European Regional Development Fund (ERDF) and Government of Spain, Ministry of Economy, Industry, and Competition, no. CSO2017-86975-R) – Člen řešitelského týmu

  2016–2018: Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České republice: poučení pro adaptivní governanci energetického přechodu (GAČR No. 16-04483S) – Spoluřešitel

  2014–2018: Renewable Energy and Landscape Quality (RELY) (COST Action TU1401, Horizon 2020) – Management Committee member, Working Group 2 co-chair

  2014-2018: Integrated Spatial Planning, Land Use and Soil Management Research Action (INSPIRATION)” (Horizon 2020, Grant No. 681256) – Člen řešitelského týmu

  2014–2015: Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů (TAČR TD020259) – Člen řešitelského týmu

  2011–2014: Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu (ENGELA) (ESF OP CZ.1.07/2.3.00/20.0025) – Hlavní řešitel

  2010–2013: Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE) (FP7-ENV-2010.3.1.5-2, Contract nr.: 2653647) – Člen řešitelského týmu

  2009–2011: Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času (GA ČR 403/09/0885) – Spoluřešitel

  2009–2012: Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů (GA AV IAA301670901) – Člen řešitelského týmu

  2009–2011: Working out an experimental model for complex monitoring of protected karst territories aiming at their sustainable management and development (Bulgarian National Science Fund, No. ДО 260.02/18.12.2008) – Člen týmu, koordinátor výzkumů pro ČR.

  2009–2010: Zemědělství v horských podmínkách, jeho časo-prostorové proměny a význam pro rozvoj horských oblastí (GA AV KJB300860902) – Člen řešitelského týmu

  2008–2010: Využití větrné energie: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislostí pomocí nástrojů GIS (GAAV KJB700860801) – Člen řešitelského týmu

projekty pro státní správu a soukromou sféru

  2010: Galerie Vaňkovka: studie nákupního chování návštěvníků (Výzkumná studie pro ECE Projektmanagement Praha s.r.o.) – Člen řešitelského týmu ESF MU

  2010: Analýza firemního výzkumu a vývoje a potřeb firem ve Zlínském kraji po inovacích (Výzkumná studie pro Technologické informační centrum a Zlínský kraj)¬ – Člen řešitelského týmu ESF MU.

  2008: Vyhodnocení (ne)souladu realizace záměru výstavby větrného parku Leskovec nad Moravicí a podpory turismu v dotčeném území (Výzkumná studie pro Odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje) – Spoluřešitel za ÚGN AV ČR.

  2007–2008: Výzkumy veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (3 výzkumné studie pro firmu Ventureal AG) – Hlavní řešitel za ÚGN AV ČR.

  2007: Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím (Projekt pro Ministerstvo vnitra ČR plynoucí z usnesení vlády ČR č.1325/2006) – Člen řešitelského týmu společnosti GAREP.

vzdělávací projekty

  2010-2013: Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace). (CZ.1.07/2.2.00/ 15.0222) – člen řešitelského týmu, lektor

  2009–2012: Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy (CZ.1.07/2.4.00/12.0066) - člen řešitelského týmu

  2009–2011: Rozvoj profesních schopností a dovedností geografů Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. (CZ.1.07/2.3.00/09.0234) – projektový manager

zahraniční stáže

  05/2017: University of Iceland, Reykjavík, Island. Lektor na Training School „Questions of Power and Participation: Renewable Energy and Landscape in Policy and Planning“ v rámci projektu COST Action TU 1401 “Renewable energy and landscape quality (RELY)".

  07-08/2015: The Regional Development Institute, University of Granada, Spain. Short-term-scientific-mission v rámci projektu COST TU1401 „Renewable Energy and Landscape Quality (RELY)“.

  05/2011, 05/2012, 12/2012: School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, UK. Pracovní pobyty v rámci mezinárodního projektu „Energy Landscapes: innovation, development and internationalization of research“.

  04/2008, 06/2009: Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. Pracovní pobyty v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Working out an experimental model for complex monitoring of protected karst territories aiming at their sustainable management and development“.

  06/2008: Geografický ústav Ruské Akademie věd, Moskva, Rusko. Studijní pobyt v rámci projektu „Geografické hodnocení vybraných procesů regionálního rozvoje postsocialistických zemí“.

  09/2007: Centre for Regional Studies, West-Hungarian Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Györ, Maďarsko. Pracovní pobyt v rámci česko-maďarského akademického projektu „Regional development of the selected border regions in the Czech Republic and Hungary“.

  10/2006: University of Helsinki, Department of Geography a University of Joensuu, Department of Geography, Finland. Krátkodobý studijní pobyt v rámci dvoustranné dohody AV ČR a FAV.

pedagogická činnost

 • Energie, krajina, udržitelnost: úvod do geografie energií (Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2012-2019)
 • Práce s informacemi a akademické psaní (Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2017-2019)
 • Environmentální sociologie (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, 2011-2015)
 • Aktuální problémy geografického výzkumu (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, 2011-2016)
 • Pokročilé statistické metody geografického výzkumu (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, 2011-2015)

Přehled publikací

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI WEB OF SCIENCE (JIMP)

 • Frantál, B., Van der Horst, D., Martinát, S., Schmitz, S., Teschner, N., Silva, L., Golobic, M., & Roth, M. (2018). Spatial targeting, synergies and scale: Exploring the criteria of smart practices for siting renewable energy projects. Energy Policy, 120, 85-93. doi: 10.1016/j.enpol.2018.05.031 (IF (2017) = 4.039; Q1 in Environmental Sciences)
 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018). Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, 73 (April), 29–39. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007. (IF (2017) = 3.194; Q1 in Environmental Studies)
 • Kunc, J., Tonev, P., Martinát, S., Frantál, B., Klusáček, P., Dvořák, Z., & Šilhan, Z. (2018). Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differencies (Czech Republic). Geographia Cassoviensis, 12(1), 76-91.
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S., Pasqualetti, M. J., Klusáček, P., Frantál, B., & Tocháčková, K. (2018). Brownfields do not “only live twice”: The possibilities for heritage preservation and the enlargement of leisure time activities in Brno, the Czech Republic. Cities, 74 (April), 52-63. doi: 10.1016/j.cities.2017.11.003. (IF (2017) = 2.704; Q1 in Urban Studies)
 • Frantál, B., Bevk, T., van Veelen, B., Hărmănescu, M., Benediktsson, K. (2017). The importance of on-site evaluation for placing renewable energy in the landscape: A case study of the Búrfell wind farm (Iceland). Moravian Geographical Reports, 25(4), 234–247. doi: 10.1515/mgr-2017-0020. (IF (2017) = 1.435; Q3 in Geography)
 • Duží, B., Frantál, B., Simon-Rojo, M. (2017). The geography of urban agriculture: New trends and challenges. Moravian Geographical Reports, 25(3): 130–138. doi: 10.1515/mgr-2017-0012 (IF (2017) = 1.435; Q3 in Geography)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., Pasqualetti, M. J. (2017). Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche E Naturali, 28(3), 535–548. doi: 10.1007/s12210-017-0628-9 (IF (2017) = 0.986; Q3 in Multidicsiplinary Sciences)
 • Frantál, B., Malý, J. (2017): Close or renew? Factors affecting local community support for rebuilding nuclear power plants in the Czech Republic. Energy Policy, 104 (May), 134–143. doi: 10.1016/j.enpol.2017.01.048 (IF (2017) = 4.039; Q1 in Environmental Sciences)
 • Alexandrescu, F., Klusáček, P., Bartke, S., Osman, R., Frantál, B., Martinát, S.,… & Critto, A. (2017). Actor networks and the construction of applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Clean Technologies and Environmental Policy, 19(5), 1323–1334 doi: 10.1007/s10098-016-1331-8. (IF (2017) = 2.337; Q2 in Environmental Sciences)
 • Dvořák, P., Martinát, S., Van der Horst, D., Frantál, B., Turečková, K. (2017). Renewable energy investment and job creation; a cross-sectoral assessment for the Czech Republic with reference to EU benchmarks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69 (March), 360–368. doi: 10.1016/j.rser.2016.11.158 (IF (2017) = 9.184; Q1 in Green & Sustainable Science & Technology and in Energy & Fuels) – 10%
 • Frantál, B., Urbánková, R. (2017). Energy tourism: An emerging field of study. Current Issues in Tourism, 20 (13), 1395-1412, doi: 10.1080/13683500.2014.987734 (IF (2017) = 3.462; Q1 in Hospitality, Leisure, Sport & Tourism)
 • Frantál, B. (2016). Living on coal: Mined-out identity, community displacement and forming of anti-coal resistance in the Most region, Czech Republic. Resources Policy, 49 (September), 385-393. doi: 10.1016/j.resourpol.2016.07.011 (IF (2016) = 2.618; Q1 in Environmental Studies)
 • Bartke, S., Martinát, S., Klusáček, P., Pizzol, L:, Alexandrescu, F., Frantál, B., Critto, A., Zabeo, A. (2016). Targeted selection of brownfields from portfolios for sustainable regeneration: User experiences from five cases testing the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Journal of Environmental Management, 184, 94-107. doi: 10.1016/j.jenvman.2016.07.037 (IF (2016) = 4.010; Q1 in Environmental Sciences)
 • Frantál, B., Prousek, A. (2016). It's not right, but we do it. Exploring why and how Czech farmers become renewable energy producers. Biomass & Bioenergy, 87, 26–34. doi:10.1016/j.biombioe.2016.02.007 (IF (2016) = 3.219, Q1 in Agricultural Engineering)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P. Van der Horst, D., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2016). Where AD plants wildly grow: The spatio-temporal diffusion of agricultural biogas production in the Czech Republic. Renewable Energy, 95, 85-97. doi:10.1016/j.renene.2016.03.077 (IF (2016) = 4.357; Q1 in Energy & Fuels)
 • Frantál, B., Malý, J., Ouředníček, M., Nemeškal, J. (2016). Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24(1): 2–13. doi: 10.1515/mgr-2016-0001 (IF (2016) = 2.149; Q2 in Geography)
 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Navrátil, J., ... & Reed, M. (2016). Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of Cleaner Production, 118, 78-87. doi:10.1016/j.jclepro.2016.01.029 (IF (2016) = 5.715; Q1 in Environmental Sciences) – 10%
 • Pizzol, L., Zabeo, A., Klusáček, P., Giubilato, E., Critto, A., Frantál, B., ... & Bartke, S. (2016). Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, 166, 178-192. doi:10.1016/j.jenvman.2015.09.030 (IF (2016) = 4.010; Q1 in Environmental Sciences)
 • Frantál, B. (2015). Have local government and public expectations of wind energy project benefits been met? Implications for repowering schemes. Journal of Environmental Policy & Planning, 17(2), 217-236. doi:10.1080/1523908X.2014.936583. (IF (2015) = 1.745; Q2 in Environmental Studies)
 • Frantál, B., Greer-Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., Martinát, S. (2015). Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The Case of Brno, Czech Republic. Cities, 44, 9-18. doi: 10.1016/j.cities.2014.12.007 (IF (2015) = 2.051; Q1 in Urban Studies)
 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015). Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, 48, 309–316. doi:10.1016/j.landusepol.2015.06.003. (IF (2015) = 2.768; Q1 in Environmental Studies)
 • Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2015). Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: Inter-national and Inter-stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 44E, 91-107. (IF (2015) = 0.271; Q4 in Public Administration)
 • Frantál, B., Nováková, E. (2014): A Curse of Coal? Exploring Unintended Regional Consequences of Coal Energy in the Czech Republic. Moravian Geographical Report, 22 (2): 55-65. DOI: 10.2478/mgr-2014-0012
 • Frantál, B., Pasqualeti, M., Van der Horst, D. (2014): New trends and challenges for energy geographies: Introduction to the Special Issue. Moravian Geographical Reports, 22 (2): 2–6. DOI: 10.2478/mgr-2014-0006
 • Kunc, J., Martinát, S., Tonev, P., Frantál, B. (2014): Destiny of urban brownfields: Spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 41E: 109-128.
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., & Osman, R. (2013). Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic). Moravian Geographical Report, 21(2), 5-19. doi:10.2478/mgr-2013-0007 (IF (2013) = 0.341; Q4 in Geography)
 • Frantál, B., & Martinát, S. (2013). Brownfields: A Geographical Perspective. Moravian Geographical Reports, 21(2), 1-5. doi: 10.2478/mgr-2013-0006 (IF (2013) = 0.341; Q4 in Geography)
 • Frantál, B., Klapka, P., Siwek, T. (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 48 (5): 833-857.
 • Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P., & Szczyrba, Z. (2012). Spatial patterns of daily and non-daily commuting for retail shopping: case of the Brno city, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20(4), 39-54.
 • Kunc, J., Tonev, P., Frantál, B., Szczyrba, Z. (2012): Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 48 (5): 879-910.
 • Frantál, B., Kunc, J. (2011): Wind turbines in tourism landscapes: Czech experience. Annals of Tourism Research, 38 (2): 499-519. Impact faktor: 3,259 (2011)
 • Baštová, M., Hubáčková, V., Frantál, B. (2011): Interregional differences in the Czech Republic, 2000-2008. Moravian Geographical Reports, 19 (1): 2-16.

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI SCOPUS (JSC)

 • Frantál, B., Van der Horst, D., Kunc, J., Jaňurová, M. (2017). Landscape disruption or just a lack of economic benefits? Exploring factors behind the negative perceptions of wind turbines. Tájökológiai Lapok (Hungarian Journal of Landscape Ecology), 13(2), 139-147.
 • Kunc, J., Navrátil, J., Tonev, P., Frantál, B., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., Černík, J. (2014): Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech Republic). Geographia Technica, 9 (1): 66-77.
 • Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Frantál, B. (2013): Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic: Case study of the South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61 (2): 547-561.
 • Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, 7 (1): 36-45. ISSN 2065-4421.
 • Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, 7 (2): 39-51.
 • Frantál, B., Kunc, J. (2010): Factors of the uneven regional development of wind energy projects (a case of the Czech Republic). Geografický Časopis / Geographical Journal, 62 (3): 183-201.
 • Klapka, P., Frantál, B., Halás, M., Kunc, J. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports, 18 (3): 53-65.
 • Frantál, B., Kučera, P. (2009): Impacts of the operation of wind turbines as perceived by residents in concerned areas. In: Moravian Geographical Reports, 17 (2): 34-45.
 • Kallabová, E., Frantál, B. (2005): Use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns. In: Moravian Geographical Reports, 13 (1): 25-37.

ČLÁNKY V ČESKÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH (Jrec)

 • Frantál, B., Nováková, E. (2017). Regionální diferenciace rozvoje větrné energetiky. Energie 21, 4(2017), 18-20.
 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kulla, M., Mintálová, T., Navrátil, J., & Van der Horst, D. (2013). Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 44(2), 75-92.
 • Kunc, J., Frantál, B., Szczyrba, Z., Tonev, P., & Toušek, V. (2011). Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-Geographical Implications (The Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic Example). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 42(1), 5-17.
 • Nováková, E., & Frantál, B. (2009). Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren [Application of visualisation methods in spatial planning: a case of wind power installations]. Geodetický a kartografický obzor, 55/97(5), 111-113.
 • Kallabová, E., Frantál, B., & Nováková, E. (2009). Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času [Wind energy, humans and landscapes in the changes of time]. Historická geografie/Historical Geography (Czech), 35(1), 379-396.
 • Frantál, B. (2009). Větrné elektrárny z pohledu obyvatel dotčených obcí. Energie 21, 2(2), 38-41.
 • Frantál, B., & Kunc, J. (2008). Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta. Urbanismus a územní rozvoj, 11(6), 26-31.
 • Frantál, B., Klapka, P., & Kunc, J. (2007). Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor, 7(3), 35-45.

ODBORNÉ KNIHY (B)

 • Roth, M., Eiter, S., Röhner, S., Kruse, A., Schmitz, S., Frantál, B., Centeri, C., Frolova, M., Buchecker, M., Stober, D., Karan, I., Van der Horst, D. (eds.) (2018). Renewable Energy and Landscape Quality. Berlin: Jovis. 296 pp. ISBN 978-3-86859-524-6.
 • Frantál, B., Martinát, S., Halfacree, K., Walker, G., Wolsink, M., Van der Horst, D., Maye, D., Dax, T., Hall, C. M., Clark, G., Kunc, J., Petr, O., Šauer, M., Tonev, P., Vystoupil, J. (2013): New Rural Spaces: Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism. Brno: Institute of Geonics. ISBN 978-80-86407-38-8.
 • Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová, V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6020-3.
 • Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5756-2.
 • Cetkovský, S, Frantál, B., Štekl, J. (eds.) et al. (2010): Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí. Edice Studia Geographica, 101. Brno: Ústav geoniky AV ČR. ISBN 978-80-86407-84-5.
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K., Klapka, P., Lacina, J., Martinát, S., Zapletalová, J. (2009): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Edice Studia Geographica, 99. Brno: Ústav geoniky AV ČR. ISBN 978-80-86407-57-9.

KAPITOLY V ODBORNÝCH KNIHÁCH (C)

 • Frantál, B. (2017). Under the curse of coal: Mined-out identity, environmental injustice and alternative futures for coal energy landscapes. In S. Bouzarovski, M. J. Pasqualetti & V. Castán Broto (eds.), The Routledge Research Companion to Energy Geographies, (pp. 200-216). New York: Routledge.
 • Frantál, B. (2015). Energy, tourism. In J. Jafari & H. Xiao (eds.), Encyclopedia of Tourism. Springer (forthcoming).
 • Šauer, M. & Frantál, B. (2015). Czech Republic, tourism. In J. Jafari & H. Xiao (eds.), Encyclopedia of Tourism. Springer (forthcoming).
 • Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2013): Cyklické využívání industrializované krajiny: případová studie Hrušov. In: Vojvodíková, B. (ed.): Hrušov v proměnách času. VŠB-TUO, Ostrava.
 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., & Kunc, J. (2012). Dlouhodobé proměny vybraných socio-demografických charakteristik obyvatelstva území postiženého industriálními činnostmi: na příkladě katastrálního území Kunčičky (městský obvod Slezská Ostrava) [Long-term changes of selected socio-demographical population features of the area affected by industrial activities: exampled on cadastral area of Kuncicky, Slezská Ostrava]. In B. Vojvodíková (ed.), Brownfieldy – souvislosti a příležitosti. [Brownfields – consequences and opportunities], (pp. 16-25). Ostrava: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-089-8.
 • Frantál, B., Vaishar, A. (2008): Zvláštnosti kvality života v malých městech. In: Ira, V. (ed.): Ľudia, geografické prostredie a kvalita života. Edice Geographia Slovaca, 25. Bratislava: SAV, pp. 175-188.
 • Frantál, B., Pokluda, F. (2004): Percepce a image malých měst. In: Vaishar, A. (ed.): Geografie malých měst. Brno: Regiograph, pp. 174-183.

Články v konferenčních sbornících v databázi Web of Science(D)

 • Frantál, B., Kunc, J., Martinát, S., Van der Horst, D. (2018). Jaké peníze přináší vítr? Ekonomický přínos větrné energie pro místní rozvoj v České republice [What money does the wind bring? Economic benefits of wind energy for local development in the Czech Republic]. In V. Klímová & V. Žítek (eds.), 21st International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. (pp. 669-676). Brno: Masaryk University.
 • Jánová, M., Kunc, J., Frantál, B. (2017). Percepce výstavby větrných elektráren na lokální úrovni: případové studie z východních Čech. In V. Klímová & V. Žítek (eds.), 20th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings (pp. 920-928). Brno: Masaryk University.
 • Osman, R., Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2015). Factors of Revitalization of Brownfields in the Czech Republic. In V. Klímová & V. Žítek (eds.), 17th International Colloquium on Regional Sciences, (pp. 605-612). Brno: Masaryk University. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-78
 • Kunc, J., Frantál, B., & Tonev, P. (2012). Population Retail Gravity Model in Brno Hinterlands. In H. Svobodová (ed.), Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference on Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education, (pp. 89-96). Brno: Masaryk University.
 • Kunc, J., Tonev, P., & Frantál, B. (2011). Retail Gravity Models and Selected Shopping Habits of Custumers of Wannieck Gallery Brno. In V. Klímová & V. Žítek (eds.), 14th International Colloquium on Regional Sciences, (pp. 47-55). Brno: Masaryk University.
 • Kunc, J., Frantál, B., & Klusáček, P. (2011). Brownfields as Places for Renewable Sources Location? In V. Klimová & V. Zitek (eds.), 14th International Colloquium on Regional Sciences, (pp. 132-140). Brno: Masaryk University.

Další publikace a popularizační práce

 • Dvořák, P., Frantál, B., Martinát, S., & Van Der Horst, D. (2013). Energetické krajiny/Energy Landscapes. Popularizační brožura. Brno: Ústav geoniky AV ČR.
 • Frantál, B., Cetkovský, S., & Kunc, J. (2008). Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí. Životné prostredie, 42(6), 307-312.
 • Frantál, B. (2007). Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén. Moderní obec, 13(11), 19-20.

Invited Lectures

  2016: LE:NOTRE Institute´s Series of e-lectures on ”Renewable Energy and Landscape Quality“, November 9, 2016, Online (Lecture: “Factors affecting the uneven spatial diffusion of wind energy projects: The case of the Czech Republic”)

  2014: International seminar “Energy Vulnerability in Europe”, February 27, 2014, Brussels, Belgium (Lecture: “The vulnerability and social injustice of coal energy policy in the Czech Republic”)

  2013: 9th International Geographical Conference CONGEO 2013 ”New Trends and Challenges for Energy Geographies“, August 6-8, 2013, Brno, Brno, Czech Republic (Lecture: ”Turning brownfields into brightfields: from attractive policy slogan to diverse realities: Czech–German comparison“).

  2011: 8th International Geographical Conference CONGEO 2011 “Exploring New Landscapes of Energies”, August 1-3, 2011, Brno, Czech Republic (Lecture: “Exploring new landscapes of energies”).