Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

  Odborné zaměření: Fyzická geografie-geomorfologie, geoekologie

vzdělání

  1975 magisterské studium (Mgr.), Přírodovědeckou fakultu MU Brno, specializace fyzická geografie-geomorfologie

  1976 studijní pobyt na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty MU v Brně - obhajoba rigorózní práci (RNDr.)
  téma: problematika geomorfologického mapování ve Slovensko-moravských Karpatech

  1980 vědecká hodnost CSc. – kandidát geografických věd, Geografický ústav ČSAV v Brně
  téma: Geomorfologie západní části CHKO Žďárské vrchy

  2013 vědecko-pedagogický titul docent v oboru fyzická geografie a geoekologie, Univerzita Komenského v Bratislavě

zaměstnání

 • 1975-76 jednoroční studijní pobyt na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty MU Brno
 • 1976-80 Geografický ústav ČSAV Brno (vědecký asistent)
  geomorfologie, geomorfologické mapování, ochrana přírody
 • 1980-93 Geografický ústav ČSAV Brno (vědecký pracovník)
  Současné geomorfologické procesy, karsologie, antropogenní transformace reliéfu, ochrana krajiny.
 • od 1993 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno
      vědecký pracovník
      2007 - 2017 vedoucí oddělení environmentální geografie Brno
      2007 – 2016 místopředseda Rady pracoviště
      od 2012 – vedoucí vědecký pracovník
      od 2017 – zástupce vedoucího oddělení environmentální geografie Brno
  Zaměření: Geomorfologická problematika východního okraje Českého masívu, současné geomorfologické procesy a svahové deformace ve Vnějších Západních Karpatech, environmentální a antropogenní geomorfologie ve vazbě na kulturní krajinu a ochranu přírody.

grantové projekty

  1999-2001 Grantový projekt GA ČR 205/99/0329 „Propojení a aplikace technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny“ (spoluřešitel)

  1999-2001 Grantový projekt GAČR 205/99/1307 “Biogegrafický výzkum podmrzajících kamenitých sutí střední Evropy” (spoluřešitel)

  2003-2005 Grantový projekt GA ČR č. 205/03/0211 „Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku“ (spoluřešitel)

  2006-2008 Grantový projekt GA ČR č. 205/06/1024 „ Geomorfologie údolí střední Svratky – kvartérní vývoj a environmentální aspekty“ (hlavní řešitel)

  2010-2012 OPVK MŠMT ČR: CZ.1.07/2.4.00/12.0011 "Informační platforma pro kulturní krajinu" (koordinátor)

  2012-2014 OPVK MŠMT ČR: CZ.1.07/2.4.00/31.0032 „Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny – ABIONET“ (koordinátor)

  2016-2020 Projekt NAKI II „Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké“ identifikační kód projektu DGB 16P02B014 (spoluřešitel)

  Od 2016 Výzkumný program Přírodní hrozby Strategie AV21 – řešitel tématu Člověk a proměny krajiny

pedagogická činnost

 • Od 2004 přednášky „Antropogenní geomorfologie“ Geografický ústav Přírodovědecká fakulta MU Brno
 • Od 2008 přednášky "Antropogenní transformace reliéfu" Geografický ústav Přírodovědecká fakulta MU Brno

další odborné aktivity

  Od 1998 Člen redakční rady Thayensia (Správa Národního parku Podyjí Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

  Od 2005 Člen redakční rady - Geomorphologia Slovaca et Bohemica (Bratislava)

  Od 2007 Člen redakční rady - Moravian Geographical Reports (Brno)

  Od 2008 Člen redakční rady - Zprávy o geologických výzkumech (Praha)

  Od 2008 Člen redakční rady - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium – Geographica (Olomouc)

  Od 2010 Člen redakční rady – GeoScape (Ústí n. L.)

  Člen rady Národního parku Podyjí - Znojmo

  Od 2011 externí člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU Brno

  Od 2011 Člen oborové rady doktorského studijního oboru Environmentální geografie v rámci studijního oboru Geografie na Přírodovědecké fakultě OU v Ostravě

  Od 2016 Člen oborové rady Doktorského studijního programu „Specializace v pedagogice" studijní obor „Didaktika geografie Pedagogické fakultě MU Brno

vybrané publikace

Články v recenzovaných vědeckých časopisech

 • Machar, I., Voženílek, V., Kirchner, K., Vlčková, V., Buček, A. (2017): Biogeografický model změn klimatických podmı́nek vegetačnı́ stupňovitosti v Česku. Geografie, 122, 2017, 1, 64–82. ISSN: 1212-0014
 • Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J., Kirchner, K., Machar, I. (2017): Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain (Czech Republic) with special emphasis on landscape matrix. Moravian Geographical Reports, 2017, 25 (1), s. 46-59. ISSN: 1210–8812 (Print), (Online) 2199-6202,
 • Rypl, J., Kirchner, K., Blažek, M. (2017): The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains (Pohořská hornatina), Czech Republic. Acta Geographica Slovenica vol. 57, no. 2 (2017), 45-55. ISSN: 1581-6613, digital version: ISSN: 1581-8314
 • Rypl, J., Kirchner, K., Dvořáčková, S. (2016): Geomorphological Inventory as a Tool for Proclaiming Geomorphosite (a Case Study of Mt. Myslivna in the Novohradské hory Mts. — Czech Republic). Geoheritage 2016 (8), issue 1: 393–400, DOI 10.1007/s12371-015-0169-5, ISSN: 1867-2477
 • Unger, J., Divíšek, J., Kirchner, K., Kuda, F., Lacina. J., Balážová, Z. (2016): Lomnická šibenice. Vlastivědný věstník moravský, ročník LXVIII, 2016, 1: 23-29, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. ISSN 0323-2581
 • Kubalíková, L., Kirchner, K. (2016): Geosite and geomorphosite assessment as a tool for geoconservation and geotourism purposes: a case study from Vizovická vrchovina Highland (eastern part of the Czech Republic). Geoheritage (2016) 8:5–14, DOI 10.1007/s12371-015-0143-2
 • Havlát, J., Kirchner, K., Lacina, J., Divíšek, J. (2015): Cesta k tišnovské šibenici. Vlastivědný věstník moravský, roč. LXVII, č. 3, 2015, s. 278-285.
 • Machar, I., Kirchner, K., Pechanec, V., Brus, J., KliánováI, H., Šálek, L., Buček, A. (2015): Potential geo-ecological impacts of the proposed Danube–Oder–Elbe Canal on alluvial landscapes in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(2): 38–46. DOI: 10.1515/mgr-2015-0009 IF: 0,872
 • Kolejka, J., Źyszkowska, W., Batelková, K., Ciock, S., DołzbŁasz, S., Kirchner, K., Krejčí, T., Raczyk, A., Spallek, W., Zapletalová J. (2015): Permeability of Czech-Polish border using by selected criteria. Geographia Technica, Vol. 10, No. 1., p. 51-65
 • Kubalíková, L., Kirchner, K. (2015): Geosite and Geomorphosite Assesment as a Tool for Geoconservation and Geotourism Purposes: a Case study from Vizovická vrchovina Highland (Eastern Part of the Czech Republic), Geoheritage, DOI 10.1007/s12371-015-0143-2. IF:0,897
 • Rypl, J., Kirchner, K., Dvořáčková, S. (2014): Geomorphological inventory of rock landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské hory Mts. (the Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2014, Vol. 9, No. 3, p. 253 – 260. IF:0,727
 • Cendelín, D., Havlát, J., Kirchner, K., Lacina, J., Maštera, L., Štindl, M., Unger, J., Velek, J. (2014): Hajnova lípa a Žižkův stolec u Laviček. Západní Morava 18, 2014, s. 297-304. Moravský zemský archiv, Brno
 • Burešová, M., Kirchner, K., Roštínský, P., Šedo, O., Unger, J., Velek, J. (2013): Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou). Vlastivědný věstník moravský, roč. LXV, č. 3, 2013, str. 301-305.
 • Kirchner, K., Roštínský, P. (2013): Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012. s. 132 – 136. Česká geologická služba, Praha.
 • Kirchner, K. Kubalíková, L. (2011): Evaluation of geoheritage in the Western part of Podyjí National Park, Czech Republic. Revista de geomorfologie, vol. 13, 2011, s. 51-58. University of Bucharest.
 • Raška, M., Raška, P., Pospíšil, J., Kirchner, K. (2011): Using geodetic techniques for geomorphological analyses of scree slopes in low-altitude forested regions and its implication for conservation management. Geographia Technica, No.2, 2011, s. 87-100. Cluj.
 • Kirchner,K., Münster, P., Máčka, Z. (2011): Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna. Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku, 18. ročník, 2011/2, s. 33-36. Brno.
 • Raška, P., Kirchner, K., Raška, M. (2011): Winter microclimatic regime of low-altitude scree slopes and its relation to topography: case study from the Ceske Stredohori Mts. (N Czech Republic). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria – 34 (2), 2011, s. 235-246. DOI 10.4461/GFDQ.2011.34.21 WOS:000299302200007
 • Demek, J., Kirchner, K., Mackovčin, P., Slavík, Petr (2011): Geomorphodiversity derived by a GIS-based geomorphological map: case study the Czech Republic. Zeitschrift für Geomorphologie – Vol.4, 2011, s. 415-436, DOI: 10.1127/0372-8854/2011/0058 WOS:000298902400001
 • Raška, P. Kirchner, K. (2011): Assessing landscape changes in a region affected by military activity and uranium mining (Prameny municipality area, Western Bohemia, Czech Republic): a multi-scale approach. Moravian Geographical Reports 2011, 19, č. 4, s. 29-37. WOS:000208708500004
 • Kirchner, K., Demek, J., Mackovčin, P. (2011): Parki narodowe v Republice Czeskiej. Acta geographica Silesiana 2011, č. 10, s. s. 30-35. Wydzial nauk o Ziemi Uniwersyteta Slaskiego, Sosnowiec.
 • Demek, Jaromír – Balatka, Břetislav - Kirchner, Karel - Mackovčin, Peter – Pánek, Tomáš - Slavík, Petr (2011): Relief of Czechia: Quantitative evaluation in the GIS environment. Geografie, 116, 2011, no. 2, s. 111–129. WOS:000292986600002
 • Kirchner Karel, Roštínský Pavel (2011): Antropogenní transformace reliéfu v oblasti dolu Jeroným. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 18 (2011), 1, s. 92–98. Czech Association of Geophysicists, Praha.
 • Nehyba, S., Kirchner, K. (2009): Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocenních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří sz. od Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, XVI. ročník, s. 26-30. MU Brno.
 • Demek, J., Kirchner, Karel, Mackovčin, P., Slavík, P. (2009): Morphostructures in the Territory of the Czech Republic (Europe). Zeitschrift für Geomorphologie, Ročník 53, Dezember 2009, Suppl. 2, s. 135-144, Berlin – Stuttgart, Gebruder Borntraeger, ISSN 0372-8854, DOI : 10.1127/0372-8854 WOS:000274074200002
 • Kirchner, K. Kuča, M. (2009): Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). „Rokle“. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum. Přehled výzkumů 50, č. 1-2, s. 253-254. Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno.
 • Kirchner, K. Kuča, M. (2009): Brno (k.ú. Kníničky, okr. Brno-město). „Sokolské koupaliště“. Neolit-eneolit. Sídliště? Povrchový průzkum. Přehled výzkumů 50, č.1-2, s. 255. Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno.
 • Kirchner, K., Kuča, M. (2008): Pekárna. MMK. Sídliště. Povrchový průzkum. Přehled výzkumů, Ročník 49, č. 1-2, s. 273-274, Archeologický ústav AVČR, v.v.i. Brno.
 • Demek, J., Kirchner, K., Mackovčin, P., Slavík, P. (2009): Concept of a new general geomorphological map of the Czech Republic. Problems of Geography, 2009, no. 2-3, s. 55 -60, Sofia.
 • Kirchner, K., Demek, J. (2009): Relief of the Podyjí National Park and Geomorphologic Aspects of its Protection (Czech Republic). Memorie Descrittive Della Carta Gelogica D’Italia. Vol. LXXXVII, 2009, Geomorphology and Cultural Heritage. s. 91-98, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Servizio Geologico d΄ Italia, 2009, Roma.
 • Kuča, M., Kirchner, K. Kallabová, E. (2009): Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika). Ve službách archeologie, 2009, č. 1, s. 38-42. Fineso s. r. o., Brno.
 • Peterková, L., Kirchner, K., Hubatka, F., Nehyba, S. (2008): Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2008, č. 1, s. 55-62, Asociácia slovenských geomorfológov při SAV, Geografický ústav SAV, Česká asociace geomorfologů, Bratislava.
 • Nehyba, S., Baroň, I., Kirchner, K. (2008): Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, XIV, s. 28-30, MU Brno.
 • Nehyba, S., Kirchner, K., Mackovčin, P., Demek, J. (2008): Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, XIV, s. 31-35. MU Brno
 • Nehyba, S., Kirchner, K., Petrová, P (2008). Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, XIV, s. 36-40. MU Brno.
 • Kirchner, K., Roštínský, P., Máčka, Z. (2008): Svahové pohyby v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, s. 95-97, ČGS, Praha.

Knihy nebo kapitoly v knihách

 • Zapletalová, J., Kirchner, K. eds. (2016): Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Sborník abstraktů z mezinárodního workshopu. Ústav geoniky AV ČR, Brno, vydání první. Počet výtisků 80. 99 stran. ISBN 978-80-86407-65-4
 • Kirchner, K. (2016): The Dyje Canyon-like Valley: Geomorphological Landscape of Deep Valley at the Eastern Part of the Marginal Slope of Bohemian Massif. pp. 233-247. In: Pánek, T., Hradecký, J. eds.:Landscapes and Landforms of the Czech Republic. ISSN 2213-2090 ISSN 2213-2104 (electronic) World Geomorphological Landscapes ISBN 978-3-319-27536-9 ISBN 978-3-319-27537-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-27537-6_19 Springer International Publishing AG Switzerland
 • Kirchner, K. (2016): Žďárské Vrchy Highland - Geomorphological Landscape in the Top Part of the Bohemian-Moravian Highland with the Unique Crystalline Rocks Forms pp. 221-231. In: Pánek, T., Hradecký, J. eds.: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. ISSN 2213-2090 ISSN 2213-2104 (electronic) World Geomorphological Landscapes ISBN 978-3-319-27536-9 ISBN 978-3-319-27537-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-27537-6_18 Springer International Publishing AG Switzerland
 • Pánek, T., Miklín, J., Kirchner, K. (2016): Limestone Klippen of the Pavlov Hills. In: Pánek, T., Hradecký, J. eds.: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. pp. 373-384. ISSN 2213-2090 ISSN 2213-2104 (electronic) World Geomorphological Landscapes ISBN 978-3-319-27536-9 ISBN 978-3-319-27537-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-27537-6_29 Springer International Publishing AG Switzerland
 • Kolejka, J Rapant, P. a kol: Batelková, K., Inspektor, T., Kirchner, K., Krejčí, T., Kříčková, L., Smetana., M., Zapletalová, J., (2015): Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. Optimalilzace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxickou havárií na silnici a železnici. Ústav geoniky AV ČR a VŠB-TU v nakladatelství Soliton.cz, Brno, 210s., ISBN 978-80-87621-07-3
 • Demek, J., Mackovčin, P. eds. a kolektiv: Balatka , B., Buček, A., Culek, M., Čermák, P., Dobiáš, D., Havlíček, M., Hrádek, M., Kirchner, Karel, Lacina., Jan, Pánek, T., Slavík, P., Smolová, I., Vašátko, J. (2014): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Mendelova univerzita, Brno, 3. přepracované vydání, 610 s.
 • Bajer, A., Hlaváč, V., Kirchner, K., Kubalíková, L. (2014): Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 88 s.
 • Demek, J., Hradecký, J., Kirchner, K., Pánek, T., Létal, A., Smolová, I. (2012): Recent landforms evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic). In Lóczy, D., Stankoviansky, M.; Kotarba, A. eds.: Recent landform evolution. The Carpatho-Balcan-Dinaric Region., s. 103- 139, Series: Springer Geography, Springer, Dordrecht - Heidelberg - London - New York, 460 s., DOI: 10.1007/978-94-007-2448-8_6
 • Kirchner, K., Munzar, J. (2012): Případová studie. Katastrofální povodně v červenci 1997. In Machar, I., Drobilová, L. a kolektiv: Ochrana přírody a krajiny v České republice. II.díl. Vybrané problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. s. 458. na paměťovém nosiči DVD s. 206-212.
 • Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Brázdil, R., Krahula, L., Zahradníček, P., Hradil, M., Doleželová, M., Šálek, M., Štěpánek, P., Rožnovský, J., Valášek, H., Kirchner, K., Kolejka, J. (2012): Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu. Masarykova univerzita, Brno, 200 s.
 • Axamitová, J. (ed.), Balatka, B., Brzóska, M., Burda, T., Dvořák, J., Flieger, M., Hloušek, P., Hrádek, M., Hromas, J., Ivan, A., Kellerová, I., Kirchner, K., Kučera, B., Martínek, J., Novák, Z., Nováková, K., Podhajská, Z., Procházka, V., Rivolová, I., Rubín, J., Wiesner, S., Zapletalová, J. (2011): Cesty za krásou a poznáním – turistický lexikon ČR. Olympia, Praha. 1120 s.
 • Buček, A., Kirchner, K. (2011): Krajina města Brna. Procházka, R. red.: Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. Statutární město Brno, Archiv města Brna. s. 43-81.
 • Berka, P., Buček, A., Dufek, M., Hodeček, D., Hudec, K., Jan, L., Kirchner, K., Kocman, P., Laštůvka, Z., Machilek, F., Malenovský I., Mlateček, K., Nezhodová, S., Skácelová, O., Svoboda, M., Svobodová, K., Štěpánek, V., Šuláková, L., Trapl, M., Unger, J. (2010): Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic. Vydalo Město Hustopeče. 775 s.
 • Buček, A., Čejka, J., Dvořák, T., Jan, L., Kirchner, K., Laštůvka, Z., Matuszková, J., Plánka, L., Skácelová, O., Svoboda, A., Šimeček, K., Štěpánek, V., Vykoupil, L., Vachůt, P. (2010): Starý Poddvorov. Dějiny obce. Vyd. Obec Starý Poddvorov, 447 s.
 • Kirchner, K., Smolová, I. (2010): Základy antropogenní geomorfologie. Vydala Univerzita Palackého v Olomouci, 287 s.
 • Antonín, V., Bajerová, H., Brýža ml., O., Buček, A., Hudec, K., Husták, J., Kirchner, K., Laštůvka, Z., Matuszková, J., Menšíková, D., Nováková, L., Křapík Nos, J., Plánka, L., Skácelová, O., Stejskal, M., Štěpánek, V., Štěpánková, K., Tomková, J., Uher, B., Úřadníček, L. (2010): Řícmanice. Dějiny obce. Vyd. Obec Řícmanice, 223 s.
 • Balatka, B., Demek, J., Hradecký, J., Kirchner, K., Kříž., V., Němec, J., Pánek, T., Pelíšek, I., Rubín, J., Smolová, I., Vítek, J., Wiesner, S. (2009): Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Olympia, Praha. 224 s.
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K., Klapka, P., Lacina, J., Martinát, S., Zapletalová, J. (2008): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Studia geographica 99, 107 s. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
 • Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, K., Mackovčin, P., Nehyba, S., Roštínský, P. (2008): Průvodce k exkurzi. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Ústav geoniky AVČR, v.v.i., 51 s.
 • Hrdličková, K. red., Buriánek, D., Čurda, J., Fürych, V., Hanžl, P., Kirchner, K., Lysenko, V., Mrnková, J., Otava, J., Pertoldová, J., Roštínský, P., Rýda, K., Skácelová, Z., Vít, J., Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka. ČGS, Praha, mapa měřítko 1:25 000 + 78 s.
 • Škorpík, M., Demek, J., Grulich V., Kirchner, K., Kříž, H., Plánka, L., Petruš, J. (2007): Chráněná území NP Podyjí. In Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J.: Chráněná území ČR – Brněnsko, svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha 88 s.

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • Kirchner, K., Kubalíková, L., Bajer, A. (2017): Local geoheritage: its importance and potential for geotourist and recreational activities (a case study from Lomnicko area). In: Fialová, J., Pernicová, D: Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand? Conference proceeding. 1st – 3rd May 2017. Brno. pp. 202-211. Mendel University in Brno. ISBN (print) 978-80-7509-487-2, ISBN (on-line) 978-80-7509-489-9, ISSN (print) 2336-6311, ISSN (on-line) 2336-632X
 • Machar, I., Pechanec, V., Kirchner, K., Brus, J., Kuda, F. Cultural landscape heritage of the Olomouc Archdiocese: Lessons learned from the history of floodplain forests. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 3 Vol. 2, 511-516, pp. ISBN 978-619-7105-62-9 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, DOI: 10.5593/SGEM2016/B32/S14.067
 • Bajer, A., Kirchner, K., Kubalíková, L. (2016): Geodiversity values as a basis for geosite and geomorphosite assessment: a case study from Žďárské vrchy Highland. In: Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference [online]. s. 56-69. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 511 s. ISBN 978-80-210-8314-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016
 • Kubalíková, L., Bajer, A., Kirchner, K. (2016): Secondary geodiversity and its potential for geoeducation and geotourism: a case study from Brno city. In: Fialová, J., Pernicová, D: Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand…Conference proceeding. 1st – 3rd May 2016. Křtiny. pp. 224-231. Mendel University in Brno. ISBN (print) 978-80-7509-408-7, ISBN (on-line) 978-80-7509-409-4, ISSN (print) 2336-6311, ISSN (on-line) 2336-632X
 • Pechanec, V., Machar, I., Kirchner, K., Brus, J. (2015): Ecosystem evaluation in the frame of environmental impact assessment. Case study from the Czech Republic. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 1, Ecology and Environmental Protection - Issue 5, 2015, Pages 223-230. 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015; Albena; Bulgaria; 18 June 2015 through 24 June 2015. ISSN: 13142704. SCOPUS - Conference Proceeding, DOI: 10.5593/SGEM2015/B51/S20.029, ISBN 978-619-7105-39-1 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book5 Vol. 1, 223-230 pp
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2015): Geomythology: a useful tool for geoconservation and geotourism purposes. In Fialová, J., Pernicová, D.: Public recreation and landscape protection – with man and hand in hand! Conference proceeding. 3th – 5th May 2015, Brno. pp. 68-74. Mendel University in Brno.
 • Adam, D., Kirchner, K. (2014): Georeliéf vs. západní brněnská radiála. In Martínek, J. ed.: Martínek, J. ed.: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II. Sborník referátů z mezinárodní konference uspořádané Centrem dopravního výzkumu v Brně 11.-12.9.2014. s. 69-78
 • Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Kiliánová, H., Kirchner, K. (2014): Applying of the umbrella species conservation concept to the environmental impact assessment. 14th International Multidisciplinary Scientific Geocoference SGEM 2014, 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. Conference Proceedings Volume I. Ecology and Environmental Protection. p. 31-36. DOI: 10.5593/sgem2014B51
 • Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Kiliánová, H., Kirchner, K. (2014): Forest management at the upper treeline in Jeseníky Mountains (Czech Republic). 14th International Multidisciplinary Scientific Geonoference SGEM 2014, 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. Conference Proceedings. Volume II. Soils, Forest Ecosystems, Marine and Ocean Ecosystems. p. 361 – 366. DOI: 10.5593/sgem2014B32
 • Kirchner K., Kuda F., Divíšek J., Máčka Z., Martínek J., Adam D., Kuča M. (2014): Stržové systémy na západním okraji Brna a antropogenní impakt. In Uhlířová, H., Březina, J., Káňa, V. eds.: Sborník abstrakt 20. Kvartér, s. 32-33. Ústav geologických věd PřF MU, Brno
 • Kirchner, K., Havlíček, M., Kuda, F. (2014): Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. In Fyzickogeografický sborník 12, Herber, V. ed.: Fyzická geografie a krajinná ekologie - Příspěvky z 31. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 5. a 6. února 2014 v Brně. s. 47-63. Přírodovědecká fakulta MU
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2014): Geosite and geomorphosite assessment for geotourism purposes: a case study from the Vizovická vrchovina Highland, Eastern Moravia. In Fialová, J., Pernicová, D.: Public recreation and landscape protection – with man and hand in hand? Conference proceeding. 5th – 6th May 2014, Křtiny. s. 121-128. Mendel University Brno.
 • Svobodová, E., Kirchner, K: (2014): Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy. In Romportl, D., Lipský, Z.: GEO/BIO DIVERZITA – Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE. S. 11, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
 • Blažek, M, Kirchner, K. Rypl, J. (2014): Dependences of the spatial distribution of cryogenic landforms in the Pohořská hornatina Mts. (Novohradské hory Mts.). In Marek, T., Raška, P., Dolejš, M.: Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. Teplice 23. - 25. dubna 2014. s. 15-16. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v.i., Ústí n.L., Praha.
 • Kirchner, K., Kuda, F., Máčka, Z. (2014): To the knowledge of erosional system in the Bosonožský hájek area westward of Brno. In Marek, T., Raška, P., Dolejš, M.: Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. Teplice 23. - 25. dubna 2014. s. 37-38. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v.i., Ústí n. L., Praha.
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2013): Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland. In Fialová, J., Kubíčková, H.: Public recreation and landscape protection – with man and hand in hand. Conference proceeding. 1.-3.5. 2013 Brno. s. 131-141. Universita Mendeliana Brunensis. WOS:000321223700024
 • Máčka, Z., Havlíček, M., Demek, J., Kirchner, K. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Mikulov, 24.–26. dubna 2013. Geomorfologický sborník 11, 106 s. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, Ostrava, Brno
 • Havlíček, M. Kirchner, K. (2013): Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín. In Máčka, Z., Havlíček, M., Demek, J., Kirchner, K. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Mikulov, 24.–26. dubna 2013. Geomorfologický sborník 11, s. 13. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, Ostrava, Brno 2013
 • Kuda, F., Divíšek, J. Kirchner, K. (2013): Terrestrial laser scanning applied to geomorphological and speleological research of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic. In Máčka, Z., Havlíček, M., Demek, J., Kirchner, K. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Mikulov, 24.–26. dubna 2013. Geomorfologický sborník 11, s. 22-23. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, Ostrava, Brno 2013
 • Bajer, A., Bosák, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner , K. Mackovčin, P., Novák, P., Svoboda, J., Vítek, J. (2013): Průvodce k exkurzi. In In Máčka, Z., Havlíček, M., Demek, J., Kirchner, K. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Mikulov, 24.–26. dubna 2013. Geomorfologický sborník 11, s. 78-97. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, Ostrava, Brno 2013
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2013): Assessment of geomorphosites: methodological approach on examples of the Moravia (eastern part of the Czech Republic). 8th International Conference on Geomorphology. Geomorphology and sustainability. Abstracts volume. 27-31 August, 2013, s. 530, Paris.
 • Kirchner, K., Demek, J., Kolejka, J. (2013): New trends and research approaches in the physical geography in the Czech Republic in the 21st century. In Ira, V., Michniak D., Šuškia, P., Švéda, M.: Book of Abstracts. Conference on the Occasion of the 70th Anniversary of the Institute of Geography, SAS – Reflection of time-space research in geography. 18. - 19. 11. 2013 – Smolenice. s. 35. Geografický ústav SAV, Bratislava.
 • Svobodová, E., Kirchner, K. (2013): Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy. In Dvořák, P., Ira, V., Šuška, P.: Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře. Olomouc, 23. - 24. října 2013. s. 22, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Brno.
 • Kirchner, K. (2013): Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice. In Herber, V.: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století. – Fyzickogeografický sborník 11. Příspěvky z 30. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 6. a 7. února 2013 v Brně. s. 45-49, Masarykova univerzita, Brno.
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2012): Evaluation of geomorphological localities: methodological approach on example of north-western part of the Vizovická vrchovina Highland. In Blahůt, J., Klimeš, J., Štěpančíková, P., Hartvich, F. eds.: Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologickych výzkumů v roce 2012. Geomorfologický sborník 10, s. 17-18, ÚSMH AVČR, v.v.i. Praha.
 • Kuda, F., Hubatka, F., Demek, J., Kirchner, K. (2012): State, Results and Intention of Geophysical Survey of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic. In Blahůt, J., Klimeš, J., Štěpančíková, P., Hartvich, F. eds.: Sborník abstraktů 12. mezinárodní conference Stav geomorfologickych výzkumů v roce 2012. Geomorfologický sborník 10, s. 22-23, ÚSMH AVČR, v.v.i. Praha.
 • Roštínský, P., Kirchner, K., Kaláb, Z., Lednická, M. (2012): Historical Jeroným Mine in the Slavkovský les Forest – geomorphological and geomechanical study of medieval mining working. In Blahůt, J., Klimeš, J., Štěpančíková, P., Hartvich, F. eds.: Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologickych výzkumů v roce 2012. Geomorfologický sborník 10, s. 39, ÚSMH AVČR, v.v.i. Praha.
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2012): Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit. In Sborník abstraktů. Nové výzvy pro geografii – Výroční konference České geografické společnosti. s. 26-27. PedF MU, Brno.
 • Kuda, F., Divíšek, J., Kirchner, K. (2012): Terrestrial laser scanning: a dataframe for multiply research in a pseudokarst area, case study of the lokality Ledové sluje (Ice caves) in the Podyjí National Park, Czech Republic. Yordanova, M., Stefanova, D., Mikova, D. eds.: Abstracts. Protected karst territories – monitoring and management. 16-20 September 2012, Shumen, Bulgaria. s. 90-91, Sofia.
 • Buček, A., Havlíček, M., Kirchner, K. (2012): Krajina města Brna. In V. Herber ed.: Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace – Fyzickogeografický sborník 10. 29. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti 8-9. 2.2012, Brno. s. 99-104, Masarykova univerzita, Brno.
 • Kirchner, K., Roštínský, P., Kaláb, Z., Lednická, M. (2012): Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy). In Šuška, P., Ira, V. Dvořák, P.: Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr. Zborník abstraktov z XVII. z česko-slovenského geografického akademického seminára, Skalica 23. - 24. október 2012. s. 8, Geografický ústav SAV, Bratislava.
 • Kuda, F., Hubatka, F., Kirchner, K. (2011): Poznatky o vývoji černopolního svahu nad parkem Lužánky a toku Ponávky v Brně na základě geofyzikálního měření. In: Baroň, I., Krásný, O., Míča, L. (eds.): Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník a abstraktů a prezentací z konference, 25 .- 27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s. CD.
 • Demek, J., Hubatka, F., Kirchner, K., Kuda, F. (2011): Ledové sluje (NP Podyjí). In: Baroň, I., Krásný, O., Míča, L. (eds.): Exkurzní průvodce. Svahové deformace a pseudokras. Brno 25. - 27. 5.2011. Svahovky, o.s, Ústav geotechniky FAST VUT Brno, s. 27-35.
 • Kirchner Karel, Kubalíková Lucie (2011): Environmental geomorphology and possibilities of evaluation of geomorphological sites in the eastern part of Moravian-Slovakian Carpathians (Czech Republic). In: Hradecký J., Šilhán, K. eds.: Book of Abstracts. Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. s. 36.
 • Kuda, F., Hubatka, F., Kirchner, K. (2011): Analýza georadarového měření zaměřená na vývoj reliéfu na lokalitě Ledové sluje (Národní park Podyjí). In Dvořák, P., Ira, V. eds: Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR. Soubor abstraktů. XVI. česko-slovenský geografický akademický seminář. s. 12. Ústav geoniky AVČR,v.v.i
 • Kubalíková L., Kirchner K. (2011): Hodnocení geologických a geomorfologických lokalit v kontextu environmentální geomorfologie: Případová studie z CHKO Žďárské vrchy. In Uhlířová, H., Malíková, E., Ivanov, M.: Sborník abstrakt. 17. Kvartér 2011. s. 19. Ústav geologických věd Př MU Brno.
 • Kirchner, K. Kubalíková, L. (2011): Environmentální geomorfologie a možnosti hodnocení geomorfologických lokalit: případová studie z CHKO Žďárské vrchy. Herber, V. ed.: Fyzická geografie a životní prostředí. Příspěvky z 28. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2011 v Brně. Fyzickogeografický sborník 9, s. 77-82. Masarykova univerzita, Brno.
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2010):Environmental geomorphology and possibilities of the evaluation of geomorphological localities on examples of the Czech Republic. In Collective (2010): Programme and Abstracts. 14 th Joint geomorphological meeting (JMG), Bucharest-Sinaia - Contemporary Directios in the Study of the Relief. Romania, Bucharest–Sinaia, May 26 – 29, 2010. s. 33. Bucharest 2010.
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2010): Environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologických lokalit – případová studie ze západní části Národního parku Podyjí. In Kallabová, E., Andráško, I. eds.: Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. s. 54-65. Ústav geoniky AVČR, v.v.i.
 • Kolejka J., Kirchner, K. (2010): Problems of the Brownfield with aspect of relief on the example of the Rosicko-Oslavansko Region (Southern Moravia). In Collective (2010): Programme and Abstracts. 14 th Joint geomorphological meeting (JMG), Bucharest-Sinaia - Contemporary Directios in the Study of the Relief. Romania, Bucharest–Sinaia, May 26 – 29, 2010. s. 34. Bucharest 2010.
 • Kirchner, K., Roštínský, P. (2010): K poznání antropogenních transformací reliéfu v severozápadní části Slavkovského lesa – bývalý Vojenský újezd Prameny. Sborník abstraktů – XXII sjezd České geografické společnosti. s. 53, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava.
 • Kolejka, J., Kirchner, K. (2010) Zamyšlení: Fyzická geografie – vize české vědy pro 21. století. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, s. 105-115, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
 • Kubalíková, L., Kirchner, K. (2010): Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, s. 117-125, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
 • Kirchner, K., Roštínský, P. (2010): K poznání antropogenních transformací reliéfu v severozápadní části Slavkovského lesa – bývalý Vojenský újezd Prameny. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. s. 20-27. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
 • Kirchner, K., Máčka, Z., Nehyba, S. (2009): Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town. In: Mentlík, P., Hartvich, F. eds.: Book of Abstracts. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009. Geomorfologický sborník 8. s. 25-26, Západočeská univerzita, Plzeň.
 • Demek, J., Kirchner, K., Mackovčin, P., Slavík, P. (2009): Philosophy of e new general geomorphological map of the Czech Republic 1:500 000. In: Mentlík, P., Hartvich, F. eds.: Book of Abstracts. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009. Geomorfologický sborník 8. s. 11-12, Západočeská univerzita, Plzeň.
 • Kirchner, K., Kolejka, J. (2009): Fyzická geografie – vize české vědy pro 21. století. In: Tomáš, M., Vysoudil, M. eds.: Sborník abstraktů. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. UP, Olomouc, s. 25.
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2009): Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit. In: Tomáš, M., Vysoudil, M. eds.: Sborník abstraktů. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. UP, Olomouc, s. 26
 • Kirchner, K, Peterková, L., Nehyba, S. (2009): Údolí střední Svratky severozápadně od Brna – některé aspekty geomorfologického vývoje. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds.: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti, Liberec 25. - 29. 8. 2008. 7 s. Elektronický sborník příspěvků na CD-ROM. Technická univerzita Liberec, 2009.
 • Krejčí, O., Kirchner, K. (2009): Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování. In: Baroň, I, Klimeš, J. eds.: Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009. Vsetín 13. - 15. 5. 2009. Elektronický sborník příspěvků na CD-ROM. Občanské sdružení "Svahovky" a Česká geologická služba Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, 2009.
 • Kolejka, J., Kirchner, K. a kol. (2009): Postindustrial landscape – geographical look at the revival of traditional phenomenon of Czech lands. In Kallabová, E., Ira, V. eds. Soubor abstraktů. Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. XIV. Česko-slovenský geografický akademický seminář. Telč, 13. - 15. 10.2009. s. 12. Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Geografický ústav SAV Bratislava.
 • Kirchner, K., Kubalíková, L. (2009): Environmental geomorphology and evaluation of geomorphologic localities. In Kallabová, E., Ira, V. eds. Soubor abstraktů. Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. XIV. Česko-slovenský geografický akademický seminář. Telč, 13. - 15. 10.2009. s. 10. Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Geografický ústav SAV Bratislava.
 • Demek, J., Balatka, B., Kirchner, K., Mackovčin, P., Slavík, P. (2009): Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000. In: Ivanov, M., Rozsková, A., Sedláček, J., Šimíček, D. eds.: 15. Kvartér 2009. Sborník abstrakt. Ústav geologických věd PřF MU, Brno, Česká geologická služba, s. 8-9.
 • Kirchner, K., Roštínský, P. (2008): Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat. In: Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. a kol. (2008) Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky. s. 5-10, ÚGN AVČR, v.v.i., pobočka Brno, UP Olomouc, Brno.
 • Kirchner, K., Peterková, L., Nehyba, S. (2008): Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna. In: Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. a kol. (2008) Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky. s. 24-26, ÚGN AVČR, v.v.i., pobočka Brno, UP Olomouc, Brno.
 • Peterková, L., Roštínský, P., Kirchner, K., Hubatka, F., Nehyba, S. (2008): Application of geophysical methods in geomorphological research in the modele part of the Svratka River Halley NW from Brno (Czech Republic). In: Abstracts. Building together our territories. 31 st International Geographical Congress.s. 312, IGU, Tunis.
 • Kirchner, K., Krejčí, O (2008): Geomorphological aspects of landslide hazards in the Outer Western Carpathians. In Balteanu, D., Jurchescu, M. eds.: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. Book of Abstracts. IG of RA. s.52. University Publishing House, Bucharest.
 • Kirchner, K., Peterková, L., Hubatka, F., Nehyba, S. (2008): Geomorphic development of the middle part of the Svratka River Valley In Balteanu, D., Jurchescu, M. eds.: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. Book of Abstracts. IG of RA. s.53. University Publishing House, Bucharest.
 • Kirchner, K., Demek, J., Škorpík, M. (2008): Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic). In Boltižiar, M. (Ed.): Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4–7 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts., p. 171-174. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, branch Nitra, 510 pp.
 • Baroň, I., Kirchner, K., Nehyba, S., Jankovská, V., Nývlt, D. (2008): Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně. In Roszková, A., Vlačiky, M., Ivanov, M.: 14. Kvartér 2008. Sborník abstrakt. s. 1, Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, Brno.
 • Demek, J., Kirchner, K., Mackovčin, P., Nehyba, S. (2008): Pleistocenní kryogenní jevy v novém tunelu v Brně – Dobrovského ulice. . In Roszková, A., Vlačiky, M., Ivanov, M.: 14. Kvartér 2008. Sborník abstrakt. s. 3, Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, Brno.
 • Kirchner, K. Máčka, Z. (2008): Základní geomorfologické rysy a vývoj průlomového údolí Svratky mezi Herolticemi a Veverskou Bítýškou. In Roszková, A., Vlačiky, M., Ivanov, M.: 14. Kvartér 2008. Sborník abstrakt. s. 8-9, Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, Brno.
 • Peterková, L., Kirchner, K., Hubatka, F., Nehyba, S. (2008): Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování. In: Máčka, Z., Kallabová, E. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů. Geomorfologický sborník 7, s. 43-44. Česká asociace geomorfologů, ÚGN AV ČR, v.v.i., pob. Brno, Geografický ústav Masarykova univerzita, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Šlapanice.
 • Kirchner, K., Kallabová, E., Kuča, M. (2008): Vybrané aspekty prehistorického a historického ovlivnění reliéfu severozápadního okolí Brna. In: Herber, V. ed.: Fyzickogeografický sborník 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. Příspěvky z 25. výroční konference FG sekce ČGS konané dne 30. a 31.ledna 2008 v Brně. s. 274-279, MU Brno.
 • Kirchner, K. (2008): Současné fyzickogeografické výzkumy na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. eds.: Seminář k mezinárodnímu roku Planety Země. s. 146-153. Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita, Brno. CD-ROM.
 • Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, K., Mackovčin, P., Nehyba, S., Roštínský, P. (2008): Průvodce k exkurzi. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Ústav geoniky AVČR, v.v.i., 51 s.
 • Kirchner, K., Peterková, L., Nehyba, S. (2008): Údolí střední Svratky severozápadně od Bna – některé aspekty geomorfologického vývoje. In: Popková, K., Šmída, J. eds. Geodny Liberec 2008 Sborník abstraktů. Výroční mezinárodní konference ČGS, Liberec 25.-29.8.2008. s. 150, TUL Liberec.
 • Kirchner, K., Nováková, E., Roštínský, P. (2008): Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy. . In: Popková, K., Šmída, J. eds. Geodny Liberec 2008 Sborník abstraktů. Výroční mezinárodní konference ČGS, Liberec 25.-29.8.2008. s. 111, TUL Liberec.

Mapy

 • Demek J., Kirchner Karel, Havlíček, M., Mackovčin P. (2009): Flyšový reliéf – Javorníky- Geomorfologická mapa v měřítku 1:15 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky. Oddíl 4. Přírodní krajina, Pododdíl 4.4. Reliéf, , mapa č.73., s. 121. MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, Praha, 2009. ISBN 978-80-85116-59-5.
 • Demek, J., Balatka, B., Kirchner, K., Mackovčin, P., Pánek, T., Slavík, P. (2009): Geomorfologické poměry. Mapa v měřítku 1:500 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky. Oddíl 4. Přírodní krajina, Pododdíl 4.4. Reliéf, , mapa č.63., s. 118-119. MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, Praha, 2009. ISBN 978-80-85116-59-5.
 • Mackovčin, P., Balatka, B., Demek, J., Kirchner, K., Slavík, P. (2009): Geomorfologické jednotky. Mapa v měřítku 1:500 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky. Oddíl 4. Přírodní krajina, Pododdíl 4.4. Reliéf, , mapa č. 80., s. 122-123. MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, Praha, 2009. ISBN 978-80-85116-59-5.

Výzkumné zprávy

 • Bajer, B., Buček, A., Divíšek J., Friedl, M., Halas P., Kirchner K., Kuda F., Lacina J., Roštínský, P., Simon, J., Vavříček, D. (2017): Geobiocenologie a typologie vybraných území a další dílčí výstupy. 2.dílčí výstup výzkumného projektu - Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů. Mendelova univerzita, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 57 s., Brno
 • Bajer, B., Buček, A., Divíšek J., Friedl, M., Halas P., Kirchner K., Kuda F., Lacina J., Roštínský, P., Simon, J., Vavříček, D. (2016): Komplexní rešerše problematiky lesního hospodářství v oblastech postižených svahovými sesuvy a řícením hornin. Výzkumná zpráva. Mendelova univerzita, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 79 s., Brno.
 • Kirchner K., Nováková E., Kubalíková L. (2009): Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a přírodní rezervace ve střední a východní části CHKO Žďárské vrchy. Výzkumná zpráva, Ústav geoniky AV ČR Brno a CHKO Žďárské vrchy, 35 s.
 • Kirchner K., Nováková E. (2007): Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy. Výzkumná zpráva, Ústav geoniky AV ČR Brno a CHKO Žďárské vrchy, 33 s.